Közgyűlési dokumentumok

2021.

……………….

MEGHÍVÓ!

A „Szent Márton” Borbarát Egyesület Közgyűlésére
2021. …………… ……… órakor
kerül sor a faluházban


1./ Beszámoló a SZBE 2020. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Vlasics Lajos elnök

2./ Beszámoló a SZBE 2020. évi gazdálkodásáról

Előadó: Vlasics Lajos elnök

3./A SZBE egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletének elfogadása

Előadó: Vlasics Lajos elnök

4./ 2021. évi tagdíj megállapítása

Előadó: Vlasics Lajos elnök

5./ A 2021. évi program elfogadása

Előadó: Vlasics Lajos elnök

6./ 2021. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Vlasics Lajos elnök

7./ Egyebek


A közgyűlésre szeretettel meghívlak, kérlek, hogy azon megjelenni szíveskedjél.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre …………. órakor kerül sor.

A megismételt közgyűlés – az alapszabályban foglaltak szerint- a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Tótszentmárton, 2021. február 15.

Borbaráti üdvözlettel:

Vlasics Lajos

SZBE elnöke

Az ülésen lehetőség nyílik az idei és az elmaradt tagdíjak rendezésére.

A tagdíj összegét és egy palack kedvenc borát mindenki hozza magával!

Beszámoló
a „Szent Márton” Borbarát Egyesület 2020. évi tevékenységéről

A „Szent Márton” Borbarát Egyesület alapvető célja, hogy működésével elősegítse a Tótszentmár­toni Kálmán-hegy és Nagymező szőlőhegy kulturális és történelmi örökségének megóvását, a hor­vát nyelv és népi kultúra ápolását, a szőlőhegyi hagyományok megőrzését és továbbvitelét, térség idegenforgalmának bővítését, valamint a Tótszentmártoni szőlőhegy fejlesztését.


Szervezeti élet:


Az egyesületünknek taglétszáma a tavalyi évben tovább nőtt, 26 fő rendes és 3 fő tiszteletbeli tagot számlált. Horvátországi tagjaink száma sajnos egy fővel csökkent.

Branko Kežman (1953-2020)

Az elmúlt év szomorúan zárult számunkra, hiszen horvátországi tagtársunk, barátunk, a Ludbregi „Trsek” Szőlészek és Borászok Egyesületének el­nöke Branko Kežman 2020. november 22-én a korona járvány fertőzés következtében elhunyt. Mély megdöbbenéssel fogadtuk a hírt, együttérzé­sünket fejezzük ki és osztozunk a család fájdalmá­ban, gyászában.
Drága Branko nyugodjál békében!


Bio si sve što dobar čovjek i prijatelj može biti.
Jako će nam teško biti bez tebe.

Dragi moj Braco, neka ti bude laka zemljica.

Počivao u miru božjem.

Iskrena sučut obitelji.”

(Stjepan Sanjković)

Egyesületünk továbbra is nyitott az újonnan belépni szándékozó szőlő és bortermelő, illetve a tevé­kenység iránt érdeklődő bel és külföldi személyek előtt egyaránt. Szeretettel várjuk sorainkba a fia­talokat és a hölgyeket is.


Az év során a korona vírusos veszélyhelyzetek ellenére három alkalommal elnökségi ülést, illetve megbeszélést, egy alkalommal pedig közgyűlést tartottunk. Az elnökségi üléseken tájékoztató hang­zott el a két ülés közt történ eseményekről, a gazdálkodásról, valamint a hogyan tovább -ról. Az ülé­seket többnyire a tagok hegyi pincéjében, az Orbán pihenőben, illetve a faluházban tartottuk.

Kapcsolataink:

Partner kapcsoltainkat – annak ellenére, hogy személyes találkozásokra ritkábban volt lehetőség mint a korábbi években – megtartottuk. Az Andráshidai Borbarát Kör tagjaival is barátságot kötöt­tünk.

Továbbra is tagjai maradtunk a Zala Zöld Szíve Egyesületnek, valamint a Zalai Borút Egyesületnek. Megmaradt partner kapcsolatunk a Zalai Da Bibere Borlovagrenddel.

Baráti az együttműködésünk a Letenyei Szőlő és Gyümölcstermelők Egyesületével, a Miklósfai Kertbarát Körrel, a becsehelyi borászokkal, a Horvátországi Ludbregi „Trsek” Szőlészek és Borá­szok Egyesületével, valamint a Krizevci „Bilikum” Szőlészek és Borászok Egyesületével, a Zelinai Szőlészek és Borászok Egyesületével, a Szlovéniai Borrend tagjaival, a Benedikt és Dobronak tele­püléseken működő szőlészek és borászok egyesületeivel.

Rendezvényeink:

A szőlő- és borünnepek közül csak a Szent Vince napi szőlővessző szentelést és az Orbán napot tar­tottuk meg a korábbi létszámmal és színvonalon. A Márton nap pincejárásra szűkült, korlátozott lét­számmal.

Elmaradt a szokásos borversenyünk és a Márton napi bormustra. A Prósza, bor és tambura fesztivál megrendezésétől az önkormányzat a vírushelyzetre való tekintettel elállt.
A kevés meghívásnak igyekeztünk eleget tenni.

Az eseményekről tudósítás jelent meg a Zalai Hírlapban, valamint a településünk honlapján és a Fa­cebook oldalunkon is tájékoztatást adunk.

Események 2020.


Vincekovo-Vince napi szőlővessző szentelés a tótszentmártoni szőlőhegyen

Január 22-én napos-napján tartotta meg a Vince napi ünnepséget a „Szent Márton” Borbarát Egyesület. A rendezvényre Hederics József Mihek Kálmán-hegyi pincéjénél került sor. Az érkező vendégeket többféle pálinkával, jóféle borokkal és finom falatokkal és tambura zenével várták a házigazdák. Kezdésként a helyi Sumarton KUD Kórusa énekelte el a „Trsek moj zbudi se” (Szőlőtőm ébredj fel) című aktuális dalt. Őket kisérte és a nap folyamán a zenét szolgáltatta a Graba band hodošani tambura zenekar. A jelenlévőket Vlasics Lajos a rendező egyesület elnöke köszöntötte. Közöttük Josip Drvoderic úrat Gorican plébánosát, Mihovics József helyi polgármestert, Mario Moharic goricani polgármestert, Mladen Conka Donji Kraljevec volt polgármesterét, Simon Zoltánt a Zalai Hegyközségi Tanács elnökét, a letenyei borhölgyeket élükön Somogyiné Icával, a Zalai Da Bibere Borrend tagjait Kondákor József ceremóia mester vezetésével, a Letenyei Szőlő -és Gyümölcstermesztők Egyesületének, valamint a Tormaföldei Szent János Egyesület képviselőit. Az elnök a köszöntő mellett szólt a Vince napi termésjósló hagyományokról is. Eszerint „Ha fénylik Vince, tele lesz a pince, ha esik, csurog kevés lesz a borod”. Az aznapi időjárásból nehéz lett volna messzemenő következtetéseket levonni, mert nem fénylett, de nem is esett. A pince gazdája horvát hagyomány szerint a szőlőtőről három vesszőt metszett három rüggyel, amelyeket Drvoderic plébános úr megáldotta. A megáldott vesszőket a gazdák hazaviszik, vízzel teli vázába teszik, majd miután kihajtottak, a hajtások állapotából következtetni lehet a jövő évi termésre. A jövő évi bő termés érdekében a tőkék bőségesen meg lettek öntözve borral a házigazda által. A bor kínálattal a közönség sem volt elégedetlen. A horvát és magyar nyelvű ceremóniát követően – amelyben Gulyás László közreműködött- a társaság a Vlasics Pince teraszán elfogyasztotta a helyi borbarátok által készített pincepörköltet, amelyhez Chardonnay és Rajnai rizling borokat kóstolt. A tambura zenekar itt sem tétlenkedett, boros dalokkal fokozta a jókedvet. A pincejárás következő állomása Megyeri István pincéje volt. A finom Chardonnay, Szürkebarát és Tramini boroktól jókedvre derült csapat a tamburások kíséretében muraközi dalokat énekelt. A nap végállomása Horváth László nagymezei birtoka volt, ahol kemencében sült csülök mellé fehér, rozé és vörös borokat lehetett kóstolni, amelyek hatására a kitartó társaság együtt énekelt a tamburásokkal. Elmondhatjuk, hogy Vince napján a szentmártoni szőlőhegyen ünneplők a várható jó termés érdekében csak késő éjjel csendesedtek el, mivel még nem volt kijárási tilalom.

Andráshidai Borbarát Kör és az Andráshidai Gazd’ Asszonyok 10 éves jubileumi ünnepsége

Meghívásra négy fős delegációval részt vettünk 2020.március 7-én az Andráshidai Borbarát Kör és az Andráshidai Gazd’ Asszonyok megalakulásának 10 éves jubileumi ünnepségén.


Az ünneplőket Domján István, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte, felelevenítve az együtt átélt évtized sok szép pillanatát. Zalaegerszeg város is méltányolta a munkájukat, a képviselő Balaicz Zoltán polgármester aláírásával ellátott emléklapot adott át.

Dr. Pálfi Dénes, a borbarátok mentora levélben gratulált a jubilálóknak, gondolatait Gyarmati Tibor tolmácsolta. A köszöntők után a Borbarát Kör 10 évéről Fábián István, a Gazd’asszony Klub évtize­déről Harmatos Lászlóné és Molnár Klára adott számot, nem titkolva, hogy nagyszabású terveket dédelgetnek.

A színes műsorról a helyi Szélrózsa Tánckör és az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület Népdal­köre repertoárja legjavával, Molnár Árpád előadóművész versekkel és Hertelendy Attila színész operettslágerekkel gondoskodott. Az ünnepelt szervezetek jóvoltából a gazd’asszonyi, illetve a bo­rászati eszközökből retró kiállítás fogadta a szépszámú vendégsereget. A meghívott baráti civil szer­vezetek -egyesületünk képviseletében Vlasics Lajos köszöntötte a megjelenteket – a jubileum tiszte­letére emlékszalagot kötöttek fel az ünnepeltek zászlójára.

Az ünnepi délutánt vacsora, valamint bál koronázta az iskola tornatermében.

Fogadj örökbe szőlősort!

A „Szent Márton” Borbarát Egyesület tagjai örökbe fogadták a Kálmán-hegyen lévő, a helyi önkor­mányzat tulajdonát képező szőlőültetvényt. Az elnökség tagjai a Korona vírusra való tekintettel tisz­tes három méteres távolságra állva egymástól, – de a szőlőtőkékhez közel – tartottak szemlét. Megál­lapítást nyert, hogy az ültetvény elhanyagolt állapotban van. A feltehetően karós fejművelésre terve­zett szőlőt felverte a gaz.

A szemlén résztvevők döntöttek az elvégzendő feladatokról és azonnal munkához is láttak. A met­szést követően „ledamilozták” a sorban és sorközökben éktelenkedő gazt.

Az örökbefogadásnak egyetlen feltétele, hogy az örökbefogadó kivegye a részét a közösben végzen­dő munkákból. Az ültetvényről térkép készül, amely tartalmazni fogja a szőlő tőkék és a gondozó­juk nevét. Az örökbe fogadó neve a sor elején elhelyezett táblára is feltüntetésre kerül.

A szőlőültetvény a metszés után átesett egy permetezésen, több alkalommal lett kötözve. A Prémecz házaspár megtisztította a töveket a gaztól, Mihovics István és Jakopánecz Béla mulcsolták le a füvet a sorok között.

A tápanyagszegény talaj és az elégtelen növényvédelem miatt szőlő nem fejlődött kellőképpen. Az elültetett szőlők fajtáját érett állapotban sem sikerült egyértelműen megállapítani.

Orbán nap a Kálmán-hegyen

Hosszú kényszerpihenő után 2020. május 23-án újra találkoztak a „Szent Márton” Borbarát Egyesület bát­rabb, a bor immunerősítő hatásában bízó tagjai.

Hagyományosan a Kálmán-hegyi Orbán Pihenő adott helyszínt az Orbán napi borünnep megtartásá­hoz. Délután kettőkor kondérba kerültek a babgulyás hozzávalói. Amíg puhult a bab és a csülök, ad­dig a borbarátok megtekintették az önkormányzat által telepített szőlőültetvényt és a hegyi pajtát. Az eseményen megjelent a Mihovics József a település polgármestere is, aki megköszönte az egye­sület tagjainak, hogy „örökbe fogadták” a szőlőültetvényt. Kifejezte abbeli örömét, hogy szakértő kezekbe került a szőlő művelése. Ezután a borbarátok által hozott borok kóstolójára került sor. A sű­rű koccintások közepette jutott idő Szent Orbán életének és szőlő védőszenti tevékenységének mél­tatására is. Mivel a szőlő fejlődését nem gátolták nemkívánatos időjárási események, az egyesület tagjai egyenként köszönték meg a szent szőlővédelmi munkáját, boraikkal meglocsolták annak szobrát. A vacsora közös elfogyasztása után a jelenlévők magyar nótákkal és muraközi dalokkal zár­ták az ünnepet.

Becsehely Borbarangolás

Hat fő képviselte és népszerűsítette boraival a szentmártoni szőlőhegyet (Hederics József, Hohl József, Megyeri Ist­ván, Mihovics István, Prémecz Ferenc, Rodek József) a január 26-án a Becsehelyi faluházban meg­tartott Borbarangolás Dél-Zalában című rendezvényen.

Tormaföldétől Homokkomáromon át egészen Lentiig 42 bortermelő vitte el a becsehelyi rendez­vényre a legfinomabb borait. A bormustrán a vendégek 83- féle nedűt kóstolhattak.
Pályázati tevékenység:

A korábbi években nyert pályázatok elszámolás alatt vannak, vagy már lezárásra kerültek.

Az elmúlt évre benyújtottunk hat pályázatot. Az egyesület működését segíteni hívatott nemzetiségi pályázatról lemaradtunk a váratlanul korai kiírás miatt.
A következő című és támogatási igényű pályázatok kerültek benyújtásra a Miniszterelnökség Egy­házi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Államtitkárságához és a Nemzeti Együttműködési Alaphoz.
– Szentmártoni Prósza, Bor és Tambura Fesztivál rendezése 1.500.000 Ft,
– Horvát-Magyar-Szlovén Nemzetközi Borverseny szervezése 263.930 Ft,
– “Szőlő és bor a védőszentek oltalmában” programsorozat megtartása 500.000 Ft,
– Szentmártoni horvát bortermelők tanulmányúton Szlovéniában 208.000 Ft,
– Szentmártoni Szőlész-borász falinaptár készíttetése 209.550 Ft.

– A Szentmártoni szőlőhegyi hagyományok ápolása (NEA) 200.000 Ft.


Márciusban örömmel értesítettek minket arról, hogy a Prósza, bor és tambura fesztivál rendezésére 700.000 Ft, az éves programsorozat megrendezésére pedig 300.000 ezer forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg számunkra a pályázatok kiírója. Egy hónappal később szomorúan értesültünk, hogy a vírus veszélyhelyzetre való hivatkozással a pályázati támogatásokat visszavonták.


Helyettük új pályázat került kiírásra a nemzetiségi egyesületek tulajdonában, vagy használatában lé­vő ingatlanok, épületek, helyiségek fejlesztésére NEMZ-BER-20 címen. Erre a jogcímre is pályáz­tunk. A Szent Orbán pihenőhelyet szerettük volna felújítani, bővíteni, amire 2.000.000 Ft-ot igé­nyeltünk. Pályázatunk sajnos elutasításra került.


A Szentmártoni szőlőhegyi hagyományok ápolására, a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatra 200.000 Ft támogatást kaptunk.


A Magyar Falu Program egyesületek számára kiírt pályázatán is szerencsét próbáltunk. Az önkor­mányzatunk tulajdonában lévő szőlőhegyi közösségi épület bővítésére kértünk 5.995.627 Ft támo­gatást. Az önkormányzat a beruházáshoz hozzájárult, vele ingatlanhasználati szerződést kötöttünk, A tervezésre 150.000 Ft-ot költöttünk. Támogatási kérelmünk sajnos elutasításra került.


A 2021. évi nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására két pályázatot nyújtottuk be. A NCIV-KP-1-2021 Horvát szőlőhegyi hagyományok ápolása című pályázatunkra 1.850.000 Ft, a NKUL-KP-1-2021 „Szőlő és bor a védőszentek oltalmában” című pályázatunkra 1.470.100 Ft, a NBER-KP-1-21 A Kálmán-hegyi Szent Orbán pihenő felújítása pályázatunkra 1.250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényeltünk. A pályázatok befogadást nyertek. Az elsőre 1.000.000 Ft tá­mogatást nyertünk, a többi pályázat elbírálás alatt áll.

Az elnökség nevében megköszönjük mindazon egyesületi tagok hozzáállását, akik időt és fáradsá­got nem kímélve, aktívan részt vettek az egyesület munkájában, a programok előkészítésében és le­bonyolításában, illetve támogatták azokat. Köszönjük az adózóknak az Szja 1%-ának felajánlását, amellyel segítették célkitűzéseink megvalósítását.


Reméljük, hogy az idén még nagyobb odaadással végezzük tevékenységünket, tovább lépünk a bor­kultúra fejlesztésében, a szőlőtermesztési és a borkészítési technológiában, hogy ezáltal öregbítsük a szőlőhegyünk, Kálmán-hegy és Nagymező jó hírét.

Tótszentmárton, 2021. február 15.

Vlasics Lajos

SZBE elnöke

Szöveges beszámoló

a „Szent Márton” Borbarát Egyesület 2020. évi gazdálkodásáról

Bevételek:

Egyesületünk az elmúlt évben az állami költségvetésből kapott támogatásból és tagdíjbevételből gazdálkodott. A 2019. évről 248.315 Ft. pénzmaradványt hoztunk át 2020-ra. A Nemzeti Együttmű­ködési Alap (NEA) civil szervezetek egyszerűsített támogatása címen 200.000 Ft pályázati támoga­tást kaptunk. Visszafizetésre került 3000 Ft pályázati díj. A személyi jövedelem adó (SZJA) 1%-ának felajánlásaként 122.856 Ft érkezett a fel­ajánlóktól. Fennállásunk óta ez a legmagasabb összeg, amit magánszemélyek és vállalkozók ado­mányaként kaptunk. Köszönjük, hogy felajánlásaikkal, segítették céljaink megvalósítását. Tagdíj befizetésekből 51.000 Ft bevétel keletkezett. Összesen 625.171 Ft bevételből gazdálkodhattunk.

Kiadások:

Az elmúlt évi működésünket és a gazdálkodásunkat a korona vírushelyzet alakulása nagyban meg­határozta. A kitűzött feladatokat csak részben tudtuk megvalósítani. Az éves rendezvény tervünkben szereplő programokat – a Vince nap kivételével- csak kis létszámmal, vagy egyáltalán nem tartottuk meg, a tervezett kirándulások elmaradtak. A sikertelen és visszavont pályázatok miatt elmaradt az Orbán pihenő karbantartása, felújítása és a „szőlőhegyi közösségi épület” bővítése, amelynek terve­zésére 150.000 Ft-ot fizettünk. Már 2019- ben lemondtuk a mobil telefon és internet szolgáltatást. A közüzemi díjakra – Orbán pihenő áram és vízdíj- 19.092 Ft-ot fordítottunk. Postaköltségünk 2.050 Ft volt. Irodaszerekre az elmúlt évben 45.310 Ft-ot költöttünk. Karbantartási és egyéb anyag 51.136 Ft-ba került. Pályázati regisztrációs díjakra 5.000 Ft-ot kellett költeni. A rendezvények szervezési költsége (étkezés, élelmiszer vásárlás) 61.619 Ft-ot tett ki. Kiküldetésre, saját szgk. hivatalos célú használatára 43.145 Ft-ot költöttünk. Pályázati és költségvetési beszámoló, illetve statisztikai jelen­tés készítésére 15.000 Ft-ot fordítottunk. Különböző díjakra 20.000 Ft-ot utaltunk. Bankköltségre 14.007 Ft-ot fizettünk. Összesen 426.359 Ft kiadásunk volt.

A 2021. évi költségvetés tervezésekor 198.812 Ft induló összeggel számolhatunk.

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mel­léklete – a korábbi évekhez hasonlóan- az Országos Birói Hivatalnál letétbe helyezésre került.

A „Szent Márton” Borbarát Egyesület 2021 évre tervezett bevételei és kiadásai

Az idei költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a járványhelyzet alakulását, az elmúlt évi mutatókat, a pénzmaradványt, a már ismert pályázati eredményeket.

Az idei évre benyújtottunk há­rom pályázatot. A NCIV-KP-1-2021 számú, a nemzetiségi civil egyesületek működését támogatni hívatott pályázatokat elbírálták. Ezen 1.000.000 Ft támogatást szavaztak meg számunkra a horvát szőlőhegyi hagyományok ápolására. Ezen kívül pályáztunk az éves programunkban szereplő rendezvények megtartására, valamint ismételten pályáztunk az Orbán pihenő felújítására. A költségvetési bevételek között ezekkel még nem számolhattunk, de bízunk a pozitív elbírálásban.

Reméljük, hogy az SZJA 1% felajánlásból érkező bevétel nem sokkal marad el a tavalyitól. A tagdíjbevételek terén az elmúlt évi összeggel számol­tunk, mivel nincs még döntés a tagdíj idei mértékéről és változhat a taglétszám is.

A kiadások között az egyesület működésével, a pihenő fenntartásával, a közös szőlő művelésével, rendezvényszervezéssel, egyéb anyagbeszerzéssel és eszközvásár­lással kapcsolatos költségek szerepelnek.

Terveink között szerepel egy szőlő permetező gép és gyümölcs­daraboló gép beszerzése, amelyekkel a közös szőlő művelését és a pálinkafőző gazdák cefre készítési munkáját kívánjuk segíteni.


Sikeres pályázatok esetén a költségvetési számok változhatnak.

A „Szent Márton” Borbarát Egyesület
2021. évi programja

Január 23-án megrendezzük a Vince napi vesszőszentelést a Kálmán-hegyen és a Nagymezőn.

Mihelyst engedi a vírushelyzet megtartjuk az évi rendes közgyűlést.


Az alapszabályban szereplő célok megvalósítása érdekében előadásokat, bemutatókat, szervezünk tagjaink, valamint a Kálmán-hegyi és nagymezei szőlőtermelő gazdák és más érdeklődők szakmai fejlődésének biztosítása érdekében.

Látvány disznóvágást tartunk a Kálmán-hegyen hagyományteremtő szándékkal.

Tapasztalatszerzés céljából borutakat szervezünk a környező, valamint horvátországi és szlovéniai településekre. Kirándulást szervezünk Szlovéniai borvidékre.


Részt veszünk szakmai bemutatókon, kiállításon és vásáron.


Dolgozunk a helyi Szent Márton borút kialakításán, arra vendég csoportokat hívunk.

Nemzetközi borversenyt szervezünk, meghívásra részt veszünk más egyesületek által szervezett borversenyeken.

Május 21-22-én az Orbán pihenőben megrendezzük a Szőlőhegyi piknik rendezvényt és az Szent Orbán napi borünnepet.

Meghívásra részt veszünk a környéki szüreti és bor fesztiválokon, és egyéb szőlő-bor ünnepeken, rendezvényeken.

November 5-6-án megtartjuk a Márton napi újbor mustrát és a pincejárást.


December 26-án elvisszük borainkat a templomba a Szent János napi borszentelésre.

Tovább mélyítjük borbaráti kapcsolatainkat a becsehelyi, letenyei, miklósfai, andráshidai, horvátor­szági ludbregi, križevci, štrigovai, zelinai, és a szlovéniai benedikti, dobronaki szőlő és bortermelő egyesületekkel. Partnereinket meghívjuk a rendezvényeinkre.

Tagjai maradunk a Zalai Borút Egyesületnek és a Zala Zöld Szíve Egyesületnek.

Növeljük taglétszámunkat, tervezzük hagyományőrző női csoport és dalárda létrehozását. Tagjaink részére elkészítettjük a tagsági kártyát.

Önkéntes munkával részt veszünk a Szent Orbán pihenőhely fenntartásában, üzemeltetésében.
Elvégezzük a karbantartó munkákat.

Részt veszünk az egyesületi működéssel, a hagyományápolással, szőlőhegy fejlesztésével és a bor­turizmussal kapcsolatos pályázatokon.

A szőlőink művelése során nagy hangsúlyt fektetünk a környezet védelmére. Pincéink környékének szépítésével példát mutatunk szőlő – és bortermelő társainknak.

A korona vírus helyzet alakulásától függően programjaink tartalma és időpontja változhat!

Szent Márton” Borbarát Egyesület 2021. évi rendezvény naptára

Ideje

Megnevezés

Kezdés

Helye

1

I.23. (szombat) Vince napi vesszőszentelés 14.00 Prémecz Pince

2

IV.09. (szombat) Közgyűlés 18.00 Faluház

3

IV.23. (péntek) Borbírálat 14.00 Faluház

4

IV.30. (szombat) Borverseny eredményhirdetés 18.00 Faluház

5

V.21-22. (p-sz) Szőlőhegyi piknik – Orbán nap 14.00 Szent Orbán pihenő

6

VI.26. (szombat) Borút Szlovéniába 07.00 SLO

7

VII.17.(szombat) Prósza, bor és tambura fesztivál 13.00 Termelői piac

9

XI.05-06. (p-sz) Márton-napi bormustra 13.00 Szőlőhegy

10

XII.26. (vasárnap) Szent János napi boráldás 11.00 Templom, plébánia

Tótszentmárton, 2021. január 15.

 

 

Vlasics Lajos
SZBE elnök

SZBE körlevél

Kedves Barátunk!

Megkérünk, hogy olvasd el a tótszentmártoni „Szent Márton” Borbarát Egyesület közgyűlése elé szánt, elnökség által elfogadott beszámolókat és az idei évre tervezett programokat.
Véleményünk szerint az egyesületek tevékenysége a korona vírus megjelenése óta legjobb esetben is olyan hullámzó mint maga a vírus, rosszabb esetben pedig ellehetetlenült. Egyesületünk helyzete sem jobb, de nem kilátástalan. Ezért még mielőtt feloldják a szigorításokat és az élet valamelyest normalizálódik igyekszünk megtervezni egyesületünk jövőjét, hogy alkalmazkodni tudjunk a meg­változott körülményekhez.

Egyesületünk tizennégy évi működés után teljes megújulásra vár. A továbblépéshez szükségessé vált az alapszabályban megfogalmazott cél szerinti tevékenység bővítése települést érintő, kulturális, hagyományápoló, kö­zösségi és falufejlesztő feladatkörökkel. Színesebbé kellene tenni a szervezeti életet, jó volna újra éleszteni a passzív tagok érdeklődését, növelni az egyesület taglétszámát. Egyesületünk nem zárt közösség. Mindenkit szeretettel várunk sorainkba. A bor szeretete sem feltétel. Nők és fiatalok be­vonásával érdeklődési körüknek megfelelő közösségi tevékenységet végző csoportokat lehetne ala­kítani. Nagy előny, hogy ehhez nem kellene új egyesületet alakítani csak alapszabály módosítására volna szükség.

Szeretnénk az érdeklődők minél szélesebb körét bevonni a megújulás előkészítésébe.

Kérünk, hogy véleményezd a közgyűlési anyagot. Véleményedet, kritikádat, program ötleteidet pe­dig írd meg a facebook oldalunkra.

Jelezd belépési szándékodat, hogy felvehessük veled a kapcsola­tot.

Borbaráti üdvözlettel:

SZBE Elnöksége