Kórházparancsnok és az egészségügyi készlet védelme

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 1. § RENDELET
  1.  A fekvőbeteg szakellátást,  illetve  a  fekvőbeteg  szakellátáshoz  kapcsolódó  járóbeteg  szakellátást  nyújtó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) fenntartója – a fenntartó személyétől függetlenül – valamennyi telephelyén fokozott figyelemmel gondoskodik a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében a szükséges egészségügyi felszerelések, berendezések, gyógyszerkészletek és fertőtlenítőszerek (a továbbiakban együtt: egészségügyi készlet) megóvásáról.
 1. § RENDELET

(1) A költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának ellenőrzésére a rendészetért felelős miniszter javaslatot tesz – szükség esetén a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) véleményének kikérését követően – az egészségügyi intézményhez kórházparancsnok kirendelésére. 

(2) A kórházparancsnok részére a rendészetért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök megbízólevelet állít ki. A megbízólevél kiállítását követően a kórházparancsnokot az egészségügyi intézményhez a rendészetért felelős miniszter rendeli ki.

(3) A kórházparancsnok tevékenységét a rendészetért felelős miniszter – a 3. §-ban meghatározottak szerint – irányítja.

(4) A kórházparancsnoknak a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartására, és az egészségügyi készlet megóvására vonatkozó javaslatát az egészségügyi intézmény vezetője köteles végrehajtani.

(5) A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést.

 1. § RENDELET

(1) A 2. § (3) bekezdése szerinti jogkörét a rendészetért felelős miniszter az országos kórház-főparancsnok útján gyakorolja, aki meghatározza a kórházparancsnokok tevékenységi körét, és koordinálja tevékenységüket.

(2) Az országos kórház-főparancsnokot és helyettesét a rendészetért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök bízza meg.

(3) Az országos kórház-főparancsnok helyettese egészségügyi intézmény vezetésében jártassággal rendelkező orvos.

 1. § RENDELET Az egészségügyi készlet biztonságával kapcsolatos adatokról az országos kórház-főparancsnok folyamatosan tájékoztatja a rendészetért felelős minisztert. 
 1. § RENDELET

(1) Ha az egészségügyi készlet állagának megóvása ezt indokolja, az egészségügyi intézmény vezetője köteles intézkedni az egészségügyi készlet állagának fenntartására és megőrzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi intézménnyel személy- és vagyonvédelmi tevékenységre megkötött hatályos szerződés – több szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén az ilyen szolgáltatás nyújtására vonatkozó részében – megszűntethető.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedés esetén az egészségügyi intézmény igazgatója a 2. § (4) bekezdésére figyelemmel köteles egészségügyi készlet megóvása céljából szerződést kötni.

(4) Az egészségügyi  készlet  megóvása  érdekében  az  e  rendelet  alapján  kirendelt  vagyonőr  a  személy-  és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvmt.) meghatározott jogkörét gyakorolja azzal az eltéréssel, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával jogosult az érintett beleegyezése nélkül ruházat, csomag, jármű átvizsgálására a Szvmt. 28. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is.

 1. § RENDELET

(1) A rendészetért felelős miniszter az 5. § (1) bekezdése szerinti cél érdekében, továbbá az 5. § (3) bekezdése szerinti intézkedés helyett, vagy ha indokolt azzal együtt, az egészségügyi készlet megóvása céljából

    • az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet vagy
    • a honvédelmi miniszter egyetértésével a Magyar Honvédséget az egészségügyi készlet biztosításába bevonja

(2)  A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés e) pontja szerinti őrzés-védelmi feladatot a Magyar Honvédség az e rendelet szerinti eljárásban kijelölt egészségügyi intézmények vonatkozásában ellátja.

(3)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladat ellátása során a Magyar Honvédség a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti tagja – a Hvt. 36. § (1) bekezdés e) pontja szerinti őrzés-védelmi feladat ellátása során – a Hvt. 58/A–60. §-ában meghatározott intézkedések megtételére és kényszerítő eszközök alkalmazására jogosult.

 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hivatalos oldal:  https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/34110d3781d329c793e0a0c5ab402d2b38c9b500/megtekintes Magyar Közlöny 2020. évi 57. szám 2020. március 28.